Poštovani korisnici!

Sukladno odredbama Uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. godine (dalje u tekstu: Uredba) ovim Vam putem dajemo

OBAVIJEST O OBRADI I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

Hrvatski savez daljinskog plivanja

Općenito

Hrvatski savez daljinskog plivanja, kao voditelj obrade osobnih podataka štiti vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni.

Osobni podaci u smislu ove obavijesti prvenstveno su: ime, prezime, OIB, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa, broj bankovnog računa i kreditne kartice kao i druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom i koja je nužna za određenu svrhu u koju je sklopljen ugovor/ potpisana pristupnica / potpisana izjava i slično.

U svrhu što kvalitetnije zaštite osobnih podataka, Vaše osobne podatke će obrađivati isključivo osobe koje su upoznate s odredbama Uredbe te s obvezom provođenja odgovarajućih sigurnosnih i tehničkih mjera kojima se štite svi osobni podaci.

Napominjemo da u slučaju uskraćivanja podataka koji su nužni za sklapanje i provođenje ugovora, nećemo biti u mogućnosti izvršiti svoje obveze iz ugovornog odnosa, odnosno s Vama sklopiti ugovor.

1. Svrha obrade osobnih podataka i pravna osnova za obradu

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo u svrhu:

 • sklapanja odnosno izvršenja ugovora,
 • ispunjavanja zakonskih obveza (čl. 6.1. točka (c) Uredbe) u skladu s pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj,
 • za potrebe legitimnih interesa Hrvatskog saveza daljinskog plivanja i treće strane:
  • u svrhu optimalne komunikacije i korespondencije,
  • za interne statističke obrade i administraciju,
  • u slučaju opravdanog interesa trećih, osim kada su od tih interesa jači interesi ili prava ispitanika. Osobne podatke prvenstveno prikupljamo od Vas osobno, ali u okviru ispunjavanja zakonskih obveza ili legitimnih interesa iste možemo prikupiti i od nadležnih institucija kao što su MUP, Porezna uprava, FINA i dr.

2. Obveza čuvanja osobnih podataka prema trećima

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke sukladno najvišim primjenjivim standardima, a što znači da ih nećemo priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini osobni podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi;
 • ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti;
 • ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka se zahtijeva pisanim putem;
 • ako su ti podaci potrebni HANFA-i, nadležnom nadzornom tijelu (AZOP), odnosno drugom nadzornom tijelu,
 • u slučajevima određenim Uredbom koji se odnose na mogućnost i pravila obrade osobnih podataka koje u ime MED-LINE-a kako voditelja obrade temeljem ugovora provode izvršitelji obrade koji su se obvezali obradu vršiti u skladu s Uredbom.

3. Kategorije osobnih podataka

Kako bi bili u mogućnosti ostvariti gore navedene svrhe obrade, prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo sljedeće kategorije podataka:

 • identifikacijski podaci Ispitanika  (ime, prezime, OIB);
 • kontakt podaci (adresa, telefon, e-mail adresa,fax);
 • eventualno, ostale podatke vezane uz svrhu obrade, odnosno izvršenje zakonskih i ugovornih

4. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni, odnosno ispunjenja svih ugovornih prava i obveza, uvažavajući rokove propisane pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj. Iz poreznih razloga ugovori i drugi dokumenti povezani s ugovorom (računi, kartice kupca) moraju se čuvati 11 godina, a u slučaju postupaka pred nadležnim tijelima mogu se čuvati i dulje od 11 godina.

Osobni podaci povezani s aktivnim ugovornim odnosom čuvaju se dok traje ugovorni odnos, a nakon prestanka istog ukoliko za to postoji zakonska osnova ili legitimni interes Hrvatskog saveza daljinskog plivanja, odnosno ukoliko su potrebni radi dokazivanja u nekom od sudskih ili drugih postupaka pred nadležnim tijelima.

5. Vaša prava

Pravo na pristup – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati nas i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo u svezi zaštite osobnih podataka.Hrvatski savez daljinskog plivanja Vam osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije koje zatražite, možemo Vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako zahtjev podnesete elektroničkim putem, osim ako ne zatražite drugačije, informacije Vam pružamo u uobičajenom elektroničkom obliku;

Pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su netočni, u bilo kojem trenutku možete od nas tražiti da ih ispravimo, a ukoliko su oni nepotpuni, imate ih pravo dopuniti;

Pravo na brisanje – imate pravo od nas tražiti brisanje Vaših osobnih podataka ako smo ih nezakonito obradili ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a o čemu ćemo Vas detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;

Pravo na ograničenje obrade – možete od nas zatražiti ograničenje obrade svojih podataka, ukoliko osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje koje nam omogućuje provjeru točnosti tih podataka; ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umjesto toga tražite ograničenje uporabe tih podataka; ako nam podaci više ne trebaju za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva; ako ste uložili prigovor na obradu;

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke koje ste nam pružili, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;

Pravo na prigovor – u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka;

Pravo na pritužbu – ukoliko smatrate da smo obradom Vaših osobnih podataka prekršili Uredbu ili druge propise u svezi zaštite osobnih podataka, molimo da se obratite našem Voditelju obrade kako bismo razjasnili sporna pitanja.

Navedeno možete učiniti na sljedeće kontakte:

info@hsdp.hr

Svakako imate pravo podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU;

Pravo na povlačenje privole – kada se obrada osobnih podataka temelji na privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Navedeno možete učiniti na način na koji ste dali privolu.

6. Službenik za zaštitu podataka

Ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihova učestalog ponavljanja, možemo naplatiti administrativnu naknadu ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Comments are closed.